Huishoudelijk reglement

Artikel 1
1.1 Lets-Leeuwarden is een lokale ruilhandelvereniging waarin informatie, diensten en/of goederen tussen deelnemers worden uitgewisseld.
1.2 Lets-Leeuwarden onderhoudt een centrale administratie van deze uitwisseling.
1.3 Elke deelnemer heeft een lidnummer bij de centrale administratie.
1.4 Voor het deelnemen aan Lets-Leeuwarden is een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse contributie in euro’s verschuldigd (zie artikel 6).

 

Artikel 2
2.1 Het bestuur:
1. Vormt het dagelijks bestuur van Lets-Leeuwarden.
2. Is verantwoordelijk voor informatieverstrekking binnen en buiten de vereniging.
3. Kan bemiddelen bij conflicten.
2.2 Samenstelling van het bestuur:
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, welke allen deelnemer in de vereniging zijn.
2. De bestuursleden worden bij gewone meerderheid verkozen in een jaarlijkse openbare vergadering van deelnemers.

 

Artikel 3
3.1 Deelnemers gaan ermee akkoord, dat het bestuur die informatie over haar leden registreert,
die nodig is om de vereniging te laten functioneren.*
3.2 Het bestuur zal relevante informatie aan andere deelnemers bekend maken.
3.3 Elke deelnemer krijgt inzage in het saldo en de omzet van andere deelnemers.
* LETS Leeuwarden hanteert het privacyregelement, dit kan op verzoek worden opgestuurd.

 

Artikel 4
4.1 Waardering van de uitwisseling van kennis, diensten en/of goederen vindt plaats in Lets-eenheden, Tuinen genaamd.
4.2 Waardering van de uitwisseling vindt plaats in hele Tuinen. Gebroken bedragen worden naar boven afgerond.
4.3 Onderlinge transacties kunnen worden vastgelegd via het Bewijs van Waardering. De uitgevende partij schrijft het Bewijs van Waardering uit en ondertekent het, geeft de helft aan de ontvangende partij en boekt het bedrag zo snel mogelijk over via Lex.

 

Artikel 5
5.1 Een nieuwe deelnemer ontvangt na inschrijving 30 Tuinen.
5.2 Iedere deelnemer start met een kredietruimte van 200 Tuinen.
5.3 Zodra de kredietruimte overschreden is, is het niet meer toegestaan Tuinen uit te geven.
5.4 Een deelnemer kan bij het bestuur incidenteel verhoging van zijn kredietruimte aanvragen.
5.5 Een deelnemer heeft de vrijheid al dan niet te participeren in een transactie.

 

Artikel 6
6.1 Elke deelnemer wordt pas als zodanig geregistreerd na het voldoen van de contributie.
6.2 Wanneer in een boekjaar de contributie nog niet is voldaan per 1 maart kan het bestuur de deelnemer royeren.

 

Artikel 7
7.1 Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap van een kandidaat-deelnemer te weigeren. De kandidaat-deelnemer kan hiertegen beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
7.2 Bij vermoed misbruik kan het bestuur rekeningen blokkeren en deelnemers schorsen.
7.3 Na constatering van aangetoond misbruik kan het bestuur deelnemers royeren.
7.4 Leden moeten schriftelijk opzeggen.
7.5 Het uitschrijven van een deelnemer wordt bekend gemaakt via een Lets-Leeuwarden publicatie.
7.6 Een deelnemer verplicht zich Lets-Leeuwarden niet te verlaten met een saldo lager dan nul Tuinen. Een negatief saldo dient voor vertrek te worden aangezuiverd of in euro’s te worden voldaan (1 euro = 2 Tuinen). Een positief saldo kan naar keuze worden geschonken aan een van de andere leden of de administratie.
7.7 Lets-Leeuwarden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en de aard van de uitwisselingen.