woensdag, 08 juni 2022 17:55

Algemene Leden Vergadering 15 mei jl

Geschreven door
Letter A: Lucy Schaaphok Letter A: Lucy Schaaphok

Na twee jaren lang geen ALV te hebben kunnen houden i.v.m. de corona-pandemie, kwamen 14 leden, waaronder 2 nieuwe leden, naar het Gerard Douwgebouw om deel te nemen aan de ALV. Ondanks dat er door de coronatijd nauwelijks collectieve bijeenkomsten

zijn geweest, was de ledenopkomst voor het ALV bemoedigend, een kwart van de leden kwam meevergaderen. Onder aanvoering van Janke en Ietie werd de agenda behandeld en dat alles werd bijgehouden door notulist Chris. De financieën werden goedgekeurd door de kascontrole commissie Chris en Frank.

 
Er is tijdens het ALV veel tijd besteed aan de invulling van de kringen, die de vereniging een stimulans moet geven voor de komende jaren. De twee nieuwe leden deden enthousiast mee met de vergadering en hadden duidelijke zin in een actieve rol in het nieuwe jaar. Vooral Marian had een stimulerende rol tijdens deze discussie. Niet vreemd, want zij vervulde een voortrekkersrol tijdens de introductie van het kringenplan.

Ook werd er lang gediscussieerd over het opnieuw invoeren van de handelsbelasting. Tijdens de laatste ALV van februari 2020 was besloten om als proef niet meer 5 tuinen per maand en 10 % van de omzet te moeten afdragen aan de centrale kas. De meesten van de aanwezigen stemden tegen vernieuwde invoering, zodat er dus dit jaar geen belasting in geval van handel moet worden afgedragen.

Mij viel op dat er met veel elan gediscussieerd werd. Men had er -na de lange onderbreking- duidelijk weer zin in. Tevredenheid alom en de soep na afloop smaakte ons dan ook extra goed. Vlak voor het einde van de vergadering had Frank  zich nog tot secretaris van het zogenaamde bestuur laten kronen, zodat de juridische positie van het bestuur en dus de vereniging formeel wat steviger is. Op naar het nieuwe seizoen.
 
Frank Roffel