dinsdag, 14 juli 2020 11:40

Sociocratie als inspiratie ...

Geschreven door
LETS + Creative commons by Antenna LETS + Creative commons by Antenna

Tijdens het ALV van afgelopen februari heeft het RTO (Ronde Tafel Ontmoeting) het volgende voorstel gedaan: “Het RTO wil het jaar 2020 te gebruiken om samen op een andere manier onze vereniging vorm te geven. Het doel is om meer verbinding onder de leden te creëren, meer betrokkenheid en plezier

te genereren en om taken en verantwoordelijkheden samen te delen, te doen en te dragen. Dit willen we bereiken door het gebruik van een vorm die is gebaseerd op het sociocratische beginsel. Dat wil zeggen ‘werken in kringen waarin iedereen zijn inbreng in kan hebben’.”
Dit voorstel is aangenomen en inmiddels wordt er overlegd over hoe dit voorstel handen en voeten te geven. Om te verduidelijken hoe de organisatiemethode sociocratie in zijn werk gaat, volgt hieronder uitleg.
 
Wat is sociocratie?
Sociocratie is een vorm van zelforganisatie waarbij leden gezamelijke verantwoordelijkheid hebben en een gelijkwaardige stem krijgen. Er wordt in kringen -werkgroepen- gewerkt en ook onderling hebben de kringen invloed op elkaar. Er wordt gedacht en gewerkt vanuit een consentbeginsel. Dit betekent dat er pas een besluit kan worden genomen wanneer er geen leden of kringen zijn die een duidelijk gemotiveerd bezwaar hebben tegen een voorstel.
 
Een sociocratisch organisatie bestaat uit werkkringen, een algemene- en een stuurkring.* De stuurkring wordt samengesteld door vertegenwoordigers uit de verschillende werkkringen. Doordat vertegenwoordigers van een kring, zowel in een uitvoerende- als in de stuurkring zitten, gaat de bevoegdheid om besluiten te nemen door de gehele organisatie heen. Beslissingen worden daardoor niet top down genomen, maar juist bottom up. Met consent kan aan een werkkring de bevoegdheid worden gegeven om zelfstandig beslissingen te nemen en uit te voeren.
 
Sociocratie werkt met 4 basisregels, te weten:
> Consent
Dit betekent dat er geen zwaar wegend en beargumenteerd bezwaar mag zijn tegen een voorstel. Consent is niet hetzelfde als consensus. Je kunt bezwaren hebben, als ze maar niet zo groot zijn dat ze je medewerking in de weg staan. Het is ook geen veto: als je bezwaren hebt moet je ze toelichten zodat gezocht kan worden naar een oplossing. Het kan betekenen dat een voorstel wordt aangepast, maar niet per definitie. Door samen te praten over de bezwaren kunnen die ook verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat het voorstel beter wordt begrepen of je leert van anderen hoe die met deze bezwaren omgaan.
> Kringorganisatie
De organisatie is opgebouwd uit kringen die onderling zijn verbonden. De kringen hebben een eigen doelstelling en mogen besluiten nemen. Een kring is als een kringloop van: een idee bedenken, uitwerken en naderhand evalueren.
> Dubbele koppeling
De verbinding van een werkkring bestaat uit een dubbele koppeling. Dat wil zeggen dat wanneer er vanuit een werkkring een plan aan de stuurgroep wordt voorgelegd, er ten minste twee personen uit deze werkkring deelnemen.
> Sociocratische verkiezing
Het kiezen van personen voor functies of taken gebeurt volgens het consentbeginsel na open argumentatie.

Het consentbeginsel en de koppeling zorgen ervoor dat de verschillende kringen op elkaar zijn afgestemd en er een duidelijk en open beleid kan worden gevoerd.
 
* Omdat Lets een kleine organisatie is, wordt er waarschijnlijk gebruikt gemaakt van een zeer vereenvoudige structuur. Hoe die eruit gaat zien is nog in ontwikkeling. Een voorstel is om bijvoorbeeld enkel met werkkringen en een stuurkring te werken. De koppeling kan bij de werkkringen onderling zowel als met de stuurgroep plaats vinden. Of er in de praktijk een dubbele koppeling wenselijk is, zal nog blijken. Veranderingen en voorstellen worden tzt ter inspraak aan de leden voorgelegd.


Heb je vragen, suggesties of wil je meedenken over de organisatie van Lets, schuif dan aan bij het Ronde Tafel Overleg. Dit is meestal een uur voordat het Letscafé start. Je kunt ook een mail sturen naar het centrale emailadres van Lets:
Je bent van harte welkom, Arrianne
 
Bronnen:
Sociocialistisch Centrum Nederland       
Wikipedia                     
Sociocratische kringorganisatiemethode    

Never be afraid to try