woensdag, 19 februari 2020 10:08

Soepel verlopen algemene ledenvergadering

Geschreven door
Sociocratische Kringen Sociocratische Kringen

Ondergetekende ging naar deze vergadering toe, wetende dat er een nieuw bestuur moest worden gekozen en dat de maatregel m.b.t. de tuinenoverdracht geregeld moest worden. Voldoende gesprekstof dus en ik rekende dus op een lange vergadering. Maar gelukkig

 

verliep de vergadering goed – bekwaam geleid door waarnemend voorzitter Lisa. We begonnen met de evaluatie van de tuinenoverdracht. Elk lid hoefde sinds de vorige ALV niet meer 5 tuinen af te dragen per maand aan ‘belastingen’ en bovendien hoefde eveneens niet meer een bepaald percentage van de ruiltransactie als belasting te worden betaald. Hoe was dat nu gegaan?. Elk van de 22 aanwezigen kreeg zijn/haar kans om te reageren. Het kostte de aanwezigen soms nog wel moeite de vergaderdiscipline in acht te houden, maar we kwamen er toch goed uit met z’n allen. Velen hadden het afgelopen jaar weinig verandering gemerkt in het reilen en zeilen van het verenigingsleven. Maar de afdracht stoppen leverde niet alleen meer gemoedsrust op. Want kan de vereniging maar eindeloos doorgaan met het uit de lucht plukken van tuinen om de voortgang van Lets mogelijk te maken? Moest de tuinenafdracht van 5 tuinen per maand niet gebruikt worden om de inspanningen van de bestuursleden en de werkgroepleden te kunnen blijven financieren?  Er restte na verloop van tijd nog veel onduidelijkheid en er werd besloten om  volgend jaar met een nieuw voorstel te komen hierover.
 
Toen kwamen de voorstellen aan de beurt. Janke had voorgesteld om de Letscafé’s eens in de twee maanden te organiseren. Als motivatie werd gegeven dat de zondagmiddagen in de Gerard Dou minder goed bezocht werden en dat ook de handel fors is terug gevallen. Maar 13 mensen stemden tegen dit voorstel, 3 slechts waren voor en er waren 5 onthoudingen. Weer een voorstel betrof het gaan zoeken naar een andere locatie. Niet iedereen is tevreden meer over de huidige samenkomstplek, ondanks de recente wijzigingen in de ruimtes door de Gerard Dou speeltuinvereniging. Maar liefst 19 mensen stemden voor het voorstel om naar een nieuwe locatie te zoeken. Maar voorlopig is het nog niet zover, want men stelt best wel eisen aan een dergelijk onderkomen. Een lid wilde ook een lagere contributie omdat we zo goed in ons middelen zitten. Toch haalde dit voorstel het niet (10 tegen / 5 voor / 6 onthoudingen). Een belangrijk voorstel bleek dat van het jaar 2020 gebruiken om een vorm te benutten die gebaseerd is op het socratisch beginsel. Dit voorstel komt uit de boezem van de RTO (Ronde Tafel Ontmoetingen) en dit forum wil dit jaar dus gebruiken om op een andere wijze onze vereniging vorm te geven. Men wil zo meer verbinding van de leden, meer betrokkenheid en plezier genereren en om taken en verantwoordelijkheden samen te delen, te doen en te dragen. Het werken in kringen van leden waarin eenieder zijn of haar inbreng heeft, moet dit dichterbij brengen. Dit voorstel werd vrijwel unaniem aangenomen ( 20 voor /1 onthouding). Een voorstel om met werkgroepen (bijv. financieën/voorzitterschap/ algemene zaken etc) te werken werd verworpen, ook al gelet op het succes van het vorige voorstel (8 tegen / 11 onthoudingen en 2 stemmen voor). Het laatste voorstel bleek te gaan om het instellen van een  groep/kring/commissie die geraadpleegd kan worden als er behoefte is om een conflict te beslechten, een soort vertrouwenscommissie dus.  Dit viel in goede aarde gelet op de uitslag van de stemming hierover (15 voor / 4 tegen en 2 onthoudingen).
 
Er was nog een belangrijk agendapunt om te bespreken, nl. de vraag of er een nieuw bestuur gekozen kon worden. De drie zittende bestuursleden hadden aangegeven niet verder te willen en hadden dit ruim van te voren bekend gemaakt. Nieuwe bestuursleden hadden zich niet gemeld. Nu is het zo dat een vereniging tenminste een penningmeester bij de Kamer van Koophandel ingeschreven moet hebben en een vervolgeis is dat er daarna zo snel mogelijk een voorzitter en een secretaris aan  het register worden toegevoegd. Ietie werd bereid gevonden het voorlopig over te nemen als penningmeester en ze krijgt daarbij van Rian steun. Wat het secretariaat betreft, neemt Rode Zon de map van Jantsje, scheidend secretaris, voorlopig over. Over dit alles werd natuurlijk gestemd en de uitslag was: 17 leden voor /2 leden tegen en 1 lid onthield zich van stemming. Het was tijd voor de rondvraag en omdat de meesten naar een borrel o.i.d. verlangden, werd de rondvraag een fluitje van een cent en konden we rond half vier des middags aan de versnapering. Het afscheid nemende bestuur had voor ook alcoholische drank gezorgd. Rest mij nog te melden dat Nanda, die op deze dag afscheid nam en niet mee had gestemd, nog even het laatste woord had. Ze zal ons missen en wij haar! Ze was niet voor niets het langst aangesloten lid van onze vereniging.
 
Frank Roffel
P.s.: ik heb royaal geput uit de uitstekende notulen van deze ALV door Jantsje, inmiddels ex-secretaris van Lets-Leeuwarden

Meer in deze categorie: « Letscafé LETS; e-mailadres »